Objevujme Bibli s dětmi 3-6 let

Předškoláci mají přiměřeně svému věku

 • poznávat Boha a jeho slovo a spojovat s nimi pozitivní zážitky;
 • navázat k Bohu osobní vztah a k jeho pěstování dostávat odpovídající "potravu";
 • praktikovat svou víru ve všedním životě, v rodině i v církvi.

Děti nejsou jen "zmenšeninami" dospělých,
děti jsou prostě jiné.
Nepřemýšlejí méně, ale přemýšlejí jinak.
Nejsou méně vnímavé, ale vnímají jinak.
Nejsou méně aktivní, ale jednají jinak.
Nevěří méně, ale věří jinak.

Děti jsou od nás dospělých totálně odlišné - nejenom v rozměrech, ale především jejich myšlení, cítění a vnímání je jiné. Tak Bůh člověka stvořil, takový vývoj do něj "naprogramoval".

Jak se odlišnost předškoláků projevuje prakticky? A jaký to má dopad na naši službu?

Jací předškoláci jsou? A jak jim můžeme zajímavým způsobem přinést biblické poselství?

Doporučené pomůcky 

z dílny Tim 2,2

Připravili jsme pro vás pracovní pomůcku "Objevujme Bibli s předškoláky" - cyklus na celkem 180 hodin pro práci s předškolními dětmi ve sboru, vystačí na čtyři roky. 

 • Obsahuje všechny biblické základy pro tento věk a vede k tomu, jak předávat Boží slovo prakticky a názorně - aby to naše nejmenší bavilo a aby se ve společenství křesťanů cítili dobře.

Dále doporučujeme

 • knihu "Každé dítě potřebuje slyšet evangelium - prakticky a názorně"
 • písničky Klauníků - řada "Ať jsi velký nebo malý"
 • navíc se vám může hodit flanel

Pro malé dítě není problém věřit v Boha, potřebuje však naši podporu a vedení! Učí se převážně tím, co mohou samy dělat a prožívat!

Vývojové znaky 3-6letých 

a jejich význam pro naši službu

1. Tělesné vývojové znaky

1.1 Předškolák je malý, svět se mu zdá obrovský!

 • Vybavení místnosti by mělo být rozměrově i barevně přizpůsobeno (dětský nábytek, barevné řešení, obrázky...).
 • Měli bychom se snížit na rovinu očí dítěte (nemluvit k nim shora).

1.2 Je plný energie, musí stále něco dělat a objevovat, chybí mu však vytrvalost.

 • Různorodý a pestrý program, střídat s pohybem a praktickou činností.

1.3 Jeho jemná motorika ještě není plně rozvinuta.

 • Obrázky, vystřihovánky a ruční práce by neměly mít drobné detaily náročné na přesnost.
 • Měli bychom ponechat dětem co největší samostatnost - výrobek má tak pro dítě větší hodnotu a něco se přitom naučí.

K zamýšlení: Co můžeme u nás vylepšit?

2. Sociální vývojové znaky

2.1 Je závislý na úspěchu a pochvale; miluje činnost, ale nemá rád soutěžení.

 • Nešetřit chválou, najít a vyzvednout něco pozitivního.
 • Každému dát možnost si to zkusit.
 • Nehrát soutěživé hry! Dětem stačí prostá účast na společné akci, skupinové soutěže a soutěžení vůbec necháme na pozdější dobu.

2.2 Potřebuje se sdílet a hledá protějšek.

 • Projevit osobní zájem ("Jsi pro mě důležitý/důležitá!"). Dát možnost vyprávět, svěřit se.
  Tip: přijít raději o něco dříve, aby byl čas vyslechnout si ještě před začátkem hodiny velké i malé starosti dětí (nemocná kočička, nové boty, výlet s babičkou...) - tím se hlava dítěte uvolní pro přijímání nových skutečností.

2.3 Miluje to, co je mu známé - dává mu to pocit jistoty a bezpečí.

 • Vyzdobit místnost vlastními výrobky, obrázky apod.
 • Co nejméně střídat učitele (např. 2-3 týmy po dvou učitelích se střídají po dvou týdnech).
 • Dodržovat pevný programový rámec, v němž se pravidelně opakují některé prvky, např. děti každou hodinu přivítá maňásek, na konci se loučíme vždycky stejnou písničkou atd.

2.4 Vnímání světa je silně vázáno na citové prožitky.

 • Víra, sbor, církev se nesmějí dětem stát synonymem pro nudu, nesrozumitelnost a přetvářku!!!
  Příklady:
  - při bohoslužbách musí tiše sedět, i když se k smrti nudí: "Vůbec nevím, o čem je tady řeč!"
  - ve sboru se všichni tváříme přátelsky, doma však spolukřesťany nemilosrdně kritizujeme.
  - v církvi se mluví o lásce a odpuštění, ve všedním životě dítě prožívá pravý opak.

K zamýšlení: Cítí se "mé" děti ve sboru a ve své hodině dobře?
Jak k tomu mohu přispět?

3. Duševní vývojové znaky

3.1 Rychlý rozvoj duševních schopností, rostoucí schopnost soustředění.

 • Podávat dětem informace, dávkované úměrně věku.
 • Řídit se pravidlem: souvisle poslouchat dokáže dítě tolik minut, kolik je mu let, poutavé vyprávění může být o něco delší. Vyprávění příběhu by např. nemělo trvat déle než 10 minut.

3.2 Výrazně vyvinutá fantazie, miluje příběhy.

 • Obrázky a pomůcky mohou být bez drobných detailů, podporuje to dětskou představivost.
 • Vyprávět jim příběhy - a sice co nejnázorněji.

3.3 Stále více dobývá "svět velkých" a je tááák zvědavý.

 • Nebrzdit, ale ani nepředbíhat, odpovídat jen na to, na co se dítě skutečně ptá. Na otázku: "Jak přijde na svět miminko?" stačí např. odpovědět: Bůh to zařídil tak, že miminko vyroste u maminky v bříšku a pak ho maminka pochvou vytlačí ven.

3.4 Myšlení je omezeno na "tady a teď", středem světa jsem já.

 • Dítě posuzuje své okolí podle sebe, vše vztahuje na sebe. Proto je dobré vžít se do kůže dítěte, vidět svět jeho perspektivou.

3.5 Učí se hlavně hrou a napodobováním.

 • "Škola hrou": využívat co nejvíce "hravého učení".
 • Být dětem dobrým vzorem - děti jsou často všímavější, než je nám milé! Nemusíme být dokonalí, ale zato naprosto upřímní a průhlední (připustit vlastní chybu a omluvit se za ni...).

3.6 Chápe všechno doslovně.

 • Příklad: Pán Ježíš chtěl z Petra udělat policajta, protože mu řekl, že má chytat lidi! :)
 • Vyhýbat se obrazné řeči a metaforám (např.: "Ježíšova krev očišťuje naše srdce od hříchu" - něco takového si totiž dítě představuje doslovně!).

3.7 Rozvíjí se soudržnost, dítě silně spoluprožívá děje kolem sebe, je velmi jemnocitné a vnímavé.

 • Vyhnout se "šperkování" příběhů ukrutnostmi, vynechat krvavé detaily (obětování Izáka, David a Goliáš, ukřižování a pod.).
 • Nevystavovat děti "zbožnému nátlaku" (např. k obrácení...) - naším úkolem není děti manipulovat, nýbrž vyučovat!

3.8 Uvažuje převážně v jednotlivých obrazech, nemá ještě vyvinutou představu času a prostoru.

 • Nezatěžovat chronologií, dějinami, zeměpisnými podrobnostmi - pro děti je to nesrozumitelné a nezajímavé!
 • Vyprávět zvolna, ponechat čas na spoluprožívání.

K zamýšlení: Co u nás už dobře funguje? Co potřebujeme vylepšit?

4. Duchovní vývojové znaky

4.1 Předškolák má magický obraz světa.

 • Má sklon vidět za vším tajemné síly a považovat za magické vše, čemu nerozumí.
 • Nezaměřovat pozornost na zázraky, nýbrž na Boha.
 • Rozlišovat mezi Bohem a kouzelníkem, Bibli a pohádkovou knihou - například tím, že máme Bibli v hodině s sebou (občas i v ruce).

4.2 Vztah k Bohu má především podobu lásky a důvěry.

 • Dát dětem prožívat lásku a důvěru docela prakticky.
 • Uvědomíme si, že vědomí hříchu dítě už má, ale ještě není plně vyvinuté.
 • Dítě ví o dobru a zlu, zná špatné svědomí (na to lze navázat při vysvětlení evangelia jako "dobré zprávy").

4.3 Napodobuje dospělé, je vázán k tomu, co vnímá.

 • Naše řeč a skutky by se měly shodovat.

K zamýšlení: Chci, aby mé dítě jednalo stejně jako já?

Jak může program pro 3-6leté vypadat

V materiálu "Objevujme Bibli" je jedna lekce rozložena vždy na dva týdny, abychom mohli na jednom tématu pracovat intenzivněji a dostatečně je prohloubit. Důležité je, aby každý prvek hodiny směřoval k tématu a pomáhal dětem pochopit Boží poselství!

1. HODINA

 • Přivítání, aktuálnosti (10 min.): Pozdravit, sdílet radost i smutek, poblahopřát, zazpívat... - připravit úrodnou půdu!
 • Opakování (5 min.) naučeného verše ve spojení s tématem posledních dvou týdnů.
 • Uvolnění (3 min.) Písnička, pohyb...
 • Úvod do nového tématu (5 min.)
 • Biblická lekce (10 min.) Názorné vyprávění biblického příběhu s hlavní myšlenkou a aplikací.
 • Uvolnění (3 min.) Písnička s pohyby apod.
 • Utvrzení (10 min.) Prohloubení tématu pomocí vyrábění, divadla, hry, malování apod.
 • Biblický verš (5 min.) Hravý úvod, vysvětlení nového verše (pokud možno se vztahem k vyrábění, hře atd.).
 • Závěr (...) Modlitba, zpěv, hry, rozloučení (podle možností).

2. HODINA

 • Přivítání, aktuálnosti (10 min.) - viz 1. hodinu.
 • Úvod do tématu (5 min.)
 • Opakování biblického příběhu (10 min.)
 • Uvolnění (3 min.) Písnička, pohyb...
 • Utvrzení (15 min.) Tvořivost - vyrábění apod. k tématu.
 • Prohloubení (8 min.) Krátký rozhovor a aktualizace tématu, opakování biblického verše...
 • Závěr (...) Modlitba, zpěv, rozloučení

Předškolní děti se učí převážně tím, co mohou samy dělat a prožívat!

Bůh mě má rád
Bůh mě má rád

Hitparáda

Výběr písniček pro předškoláky z řady Ať jsi velký nebo malý
s dětským souborem Klauníci.

Klikni na noty a pusť si ukázky písniček. 
Potom označ písničku, která z těch třech se ti líbí nejvíc. Můžeš hrát i vícekrát :) 

Důležité poznatky pro práci s předškoláky

1. Dětství není jen přípravná doba pro dospělost! 

 • Je to životní etapa, která má vlastní hodnotu sama o sobě. 

Bůh nám svěřil děti - a je naším krásným úkolem, dětstvím je provázet a v každé jeho fázi jim poskytovat potřebné impulsy.

2. Mladší děti se učí kromě jiného hlavně napodobováním. 

 • Je proto nesmírně důležité, aby v našich křesťanských rodinách a společenstvích nacházely příklady hodné následování.

3. Předškolní děti milují příběhy. 

 • Vyprávění poutavých příběhů je skvělý prostředek, jak jim přiblížit Boží slovo a každodenní život s Ježíšem co nejpraktičtěji.

4. Jádro evangelia a nabídka spasení jsou pochopitelné v každém věku, pokud jsou podány přiměřeným způsobem. 

 • Abychom to dokázali a byli užitečnými Božími nástroji, musíme se světem dětských zážitků zaměstnávat a biblické poselství na ně vhodně navázat.

Zasvěť už dítě do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Přísloví 22,6

 • Důležité biblické příběhy pro tento věk,
 • 90 témat / 180 hodin,
 • info z pozadí + didaktika, 
 • praktické nápady i obrázky pro bohaté a interaktivní programy.

Evangelium dětem s radostí