Objevujme Bibli s dětmi 7-11 let

Děti mají přiměřeně svému věku

 • poznávat Boha a jeho slovo a spojovat s nimi pozitivní zážitky;
 • navázat k Bohu osobní vztah a k jeho pěstování dostávat odpovídající "potravu";
 • praktikovat svou víru ve všedním životě, v rodině i v církvi. 

Děti nejsou jen "zmenšeninami" dospělých,
děti jsou prostě jiné.
Nepřemýšlejí méně, ale přemýšlejí jinak.
Nejsou méně vnímavé, ale vnímají jinak.
Nejsou méně aktivní, ale jednají jinak.
Nevěří méně, ale věří jinak.

Děti jsou od nás dospělých totálně odlišné - nejenom v rozměrech, ale především jejich myšlení, cítění a vnímání je jiné - tak Bůh člověka stvořil, takový vývoj do něj "naprogramoval".

Jak se odlišnost školáků projevuje prakticky? A jaký to má dopad na naši službu?

Jací školáci jsou? A jak jim můžeme zajímavým způsobem přinést biblické poselství?

Doporučené pomůcky

z dílny Tim 2,2

Připravili jsme pro vás pracovní pomůcku "Objevujme Bibli se školáky" - chronologický cyklus na 5 let pro práci s školními dětmi ve sboru. 

 • Obsahuje všechny biblické základy pro tento věk a vede k tomu, jak předávat Boží slovo prakticky a názorně - aby to naše děti bavilo a aby se ve společenství křesťanů cítili dobře.

Dále doporučujeme

 • knihu "Každé dítě potřebuje slyšet evangelium - prakticky a názorně"
 • písničky Klauníků - řada "Ať jsi velký nebo malý"
 • navíc se vám může pro mladší děti hodit flanel

Je to krásný věk, v kterém se děti i rády učí. Chce to jen ten "správný klíč" :)

Vývojové znaky 7-11letých 

a jejich význam pro naši službu

1. Rozumový vývoj

1.1 Roste touha po vědění a potřeba informací, události se začínají řadit do časové linie.

 • Hlad po vědění nasycovat biblickými informacemi: zvyklosti lidí, zeměpisné podrobnosti - můžeme a měli bychom pracovat s chronologií (SZ/NZ...).

Praktické nápady:

 • používat biblické atlasy a mapy;
 • vyrobit si zjednodušenou biblickou mapu a časovou přímku;
 • různé biblické kvízy, křížovky, soutěže;
 • na bibl. příběhu nebo postavě najít nějakou zajímavost, neobvyklost nebo něco, co jsme dosud nevěděli;
 • hledat ve SZ proroctví a jejich naplnění v NZ;
 • nechat děti výtvarně ztvárnit způsob oblékání, architekturu z konkrétní biblické doby;
 • zahrát pantomimu;
 • interaktivní výstavy s biblickou tématikou;
 • pustit si film o Izraeli;
 • ukázat fotografie historických míst, jak vypadá nyní;
 • seznámit děti se vznikem Bible a s její stálou aktuálností;
 • vysvětlovat podrobněji tehdejší rodinnou hierarchii, jídlo, náboženské zvyklosti;
 • pozvat někoho, kdo byl v Izraeli, donést předměty, které se v biblických dobách používaly nebo si je pokud možno vyrobit.

1.2 Rozpoznávání příčin a následků, odlišování skutečnosti od fantazie, pohádkový svět dětství se rozplývá.

 • Víru a křesťanství podávat a nechat prožít jako něco, co zasahuje celou bytost v nejpraktičtějších oblastech života; zdůrazňujme: Bible není pohádková kniha, víra je praktická a reálná záležitost.

Praktické nápady:

 • být příkladem;
 • svědectví ze života o pravdivosti slov Bible (učitel může říci nějakou vlastní zkušenost či někoho ze sboru);
 • pozvat někoho, kdo dětem poví svoji zkušenost;
 • sdílet se o tom, co kdo prožívá;
 • zážitkové hry (víra, správná rozhodnutí, důvěra, strach).

1.3 Myšlení a chápání se pohybuje po dráze doslovného a konkrétního porozumění.

 • Abstraktní pojmy (hřích, spravedlnost, obrácení, znovuzrození) vysvětlovat na konkrétních příkladech z dětského života.

Praktické nápady:

 • vyprávět ilustrační příběhy ze života dětí;
 • četba dětské křesťanské literatury;
 • abstraktní pojmy nechat vysvětlit nejprve staršími dětmi, potom doplnit či upřesnit;
 • modelové situace - hry;
 • konkrétní příklady z Bible si přenášet do dnešního dětského světa, popřípadě si je zkoušet hrát.

2. Citový vývoj

Roste schopnost pozorovat věci a události z hlediska druhých lidí, vžít se do jejich pocitů. Oslabuje se tendence pokládat sebe sama za střed světa.

 • Probouzet zájem o nouzi druhých, misijní a sociální angažovanost.

Praktické nápady:

 • Sbírat s dětmi peníze během roku, které pak pošlou (či dají) někomu potřebnému.
 • Potěšit někoho osamoceného návštěvou, písničkou, obrázkem, dopisem.
 • Dětská skupina adoptuje dítě na dálku.
 • Výroba dárků a nacvičování programu pro dětský domov, domov důchodců, stacionář.
 • Naslouchání vyprávění misionářů a modlitební či jiná podpora jejich práce.
 • Zapojit se do nějakého charitativního projektu.
 • Složit se na jízdenku na vlak pro kamaráda, který by jinak nemohl přijet na víkendovou akci.
 • Pomoct lidem ze sboru, kteří nikoho nemají nebo potřebují pomoc, pomoct sousedům (jarní úklid zahrady...).
 • Vzájemná pomoc mezi dětmi (pomoc se školou, dopis nemocnému dítěti).
 • Modlitby za nevěřící kamarády.
 • Zapojit postižené dítě do kolektivu.

3. Sociální vývoj

Dítě se identifikuje se skupinou, vnímá samo sebe jako její součást; učí se spolupracovat při práci i ve hře (týmový duch), vyvíjí se výrazná potřeba skupinové sounáležitosti.

 • Podporovat skupinové činnosti můžeme dobře ve spojení s bodem 2 (citový vývoj). Jestliže dítě ve věku 9-11 let najde své místo v křesťanské skupině, může to přinést nezapomenutelné zážitky a rozhodujícím způsobem ovlivnit osobní vývoj víry.

Praktické nápady:

 • společné výlety;
 • tábory;
 • párty (narozeninová, či jiná);
 • sportovní utkání;
 • celodenní bojovka;
 • procházka po okolí zaměřená ekologicky, historicky, biblicky...;
 • společné malování velkého obrazu, který se pak vystaví (např. na obecním úřadě);
 • večerní čtení v knihovně;
 • program na Den dětí;
 • turnaj děti vs. rodiče;
 • vytvořit společnou sbírku (lisované květiny...);
 • odpolední program v dětské režii;
 • společná návštěva kina;
 • příprava programů pro sbor, dětský domov, domov důchodců, ...
 • společný pěvecký sbor, či hudební těleso;
 • organizování různých kroužků;
 • křesťanský oddíl (např. vodácký).

4. A pak přijdou ta "bouřlivá" léta... - nazývaná pubertou

Je to vývojový stupeň mezi dětstvím a dospělostí. Najednou mnohé z toho, co bylo samozřejmé, je otřeseno:

 • Proč to je takhle? - Proč to nezkusit jednou jinak?
 • Kdo vlastně jsem? - Co chci já (už ne moji rodiče...)?

Tady se teprve ukáže, jaké základy byly položeny v dětství, jak člověk vnímal křesťanství, církevní společenství, rodinu:

 • Jako "divadlo"? - Tady se jenom cosi předstírá!
 • Jako tradici? - Tak se to prostě dělá!
 • Jako dětinství? - Když se konečně můžu rozhodovat svobodně, pryč s tím!
 • Jako něco osobního, opravdového, užitečného, blahodárného? -To je super, že sem taky patřím!

K zamýšlení: Cítí se "mé" děti ve sboru a ve své skupině dobře? Jak k tomu mohu přispět?

Jak může vypadat program pro 7-11leté

Děti se učí převážně tím, co mohou samy dělat a "prožívat". 

Jednotlivé části programu mají všechny společný cíl: něco (= téma hodiny) děti naučit, t.j. pomoct jim pochopit vybranou biblickou pravdu a uplatnit ji prakticky ve vlastním životě.

V tomto věku mají děti rády změnu a překvapení, proto by měl být průběh hodiny pestrý (ne každý týden na jedno kopyto) a vždy by měl něčím překvapit.

Příklad

 • Přivítání, zpěv, modlitba,... (5-7 min.)
 • Kviz ("otestujeme" nejdůležitější myšlenky z minule) (5-7 min.)
 • Úvod k novému tématu (1-5 min.)
 • Písnička k tématu (2-3 min.)
 • Biblický příběh (10-20 min.)
 • Písnička k tématu (2-3 min.)
 • Naučíme se biblický verš (5-8 min.)
 • Písnička k tématu (2-3 min.)
 • Utvrzení (10-15 min.)
 • Písnička/modlitba/rozloučení (3-5 min.)

Protože mezí 7letým a 11letým je velký vývojový rozdíl, obsahuje materiál "Objevujme Bibli se školáky" různé didaktické návrhy pro "rybičky" (7-9leté) a "rybky" (9-11leté).

Umožni svým dětem prožít napínavou hodinu a dej jim zajímavým a zábavným způsobem Boží slovo a povzbuzení na cestu do všedních dnů příštího týdne!

Hitparáda

Výběr písniček z řady Ať jsi velký nebo malý
s dětským souborem Klauníci.

Klikni na noty a pusť si ukázky písniček. 
Potom označ písničku, která z těch třech se ti líbí nejvíc. Můžeš hrát i vícekrát :)  

Důležité poznatky pro práci se školáky

 1. Dětství není jen přípravná doba pro dospělost! Je to životní etapa, která má vlastní hodnotu sama o sobě. Bůh nám svěřil děti - a naším úkolem je dětstvím je provázet a v každé jeho fázi jim poskytovat potřebné impulsy.
 2. Nástupem do školy se dítěti otevírá docela nový svět. Najednou zjišťuje, co všechno je tu ještě ke zkoumání a objevování. Tomuto hladu po poznávání a vědění můžeme vyjít vstříc, když dětem nabídneme zajímavě upravenou biblickou látku.
 3. Ve věku kolem 9 let začíná být pro dítě nesmírně významnou společnost vrstevníků. Proto je důležité v církevním společenství vytvářet pro tuto věkovou skupinu podmínky a příležitosti pro společné aktivity a zkušenosti s vírou.
 4. Jádro evangelia a nabídka spasení jsou pochopitelné v každém věku, pokud jsou podány přiměřeným způsobem. Abychom to dokázali a byli užitečnými Božími nástroji, musíme se světem dětských zážitků zaměstnávat a biblické poselství na ně vhodně navázat.


Zasvěť už dítě do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Přísloví 22,6

Evangelium dětem s radostí